Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby, zamerané na systémové zlepšenie vašej organizácie... Vaše problémy sú pre nás výzvou...
   

Efektívne riadenie organizácie je prvoradým predpokladom dosiahnutia stanovených cieľov a prosperity. Produkty balíka „Zlepšenie systému riadenia“ sú zamerané na komplexné zlepšenie systému riadenia vašej organizácie. Poskytnú vám profesionálnu podporu od zmapovania, analýzy a posúdenia aktuálneho stavu systému riadenia až po vypracovanie návrhov zlepšení a profesionálnu podporu pri ich implementácii. Radi vám odovzdáme naše bohaté skúsenosti prostredníctvom série školení a tréningov, zameraných na zvýšenie úrovne manažérskych zručností, osvojenie si základných princípov ale i pokročilých manažérskcyh nástrojov a metód. Systém riadenia tvorí „nervovú sústavu“ organizácie, prechádzajúcu všetkými jej oblasťami. Preto i jeho zlepšenie pozitívne ovplyvní fungovanie organizácie ako celku.

Kľúčové prínosy riešenia:
  • Identifikovanie kritických prvkov a potenciálu pre zlepšenie systému riadenia na základe odborného objektívneho posúdenia.
  • Zvýšenie kontroly nad zdrojmi, či už sa jedná o časové, ľudské, finančné, materiálne alebo iné zdroje.
  • Zvýšenie výkonnosti procesov organizácie , vďaka optimalizácii organizačnej štruktúry a uplatneniu vhodných metodických alebo softvérových manažérskych nástrojov.
  • Zvýšenie kvality produktov a výstupov vďaka zavedeniu mechanizmov pre riadenie kvality.
  • zlepšenie informačného systému.
  • zlepšenie vzťahov s okolím organizácie.